GPS-device

ScootSecure

Registreer je GPS-device

Registratie

  1. Details
  2. Incasso
    1. Hierbij ga ik akkoord met de automatische incasso van mijn rekening. Maandelijks ontvang ik hiervoor een rekening op het emailadres dat ik opgegeven heb.
  3. Algemene Voorwaarden
    1. Hierbij accepteer ik de Algemene Voorwaarden. Je kan de Algemene Voorwaarden lezen of printen.
  4. Privacy statement
    1. Hierbij accepteer ik de Privacy Statement Je kan de Privacy Statement lezen of printen.

Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVERING EN DIENSTVERLENING NL Secure BV

NL Secure BV, ingeschreven Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 27269967 en handelend onder de naam SCOOTSECURE - MOBIELSECURE - WONINGSECURE.

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die NL Secure BV, hierna te noemen: het bedrijf, sluit voor het leveren van producten, het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor haar opdrachtgever, hierna te noemen: de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door het bedrijf zijn verricht.

1.2. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten meerdere overeenkomsten zijn gesloten ten aanzien van een gelijk onderwerp c.q. object, geldt de laatste in dagtekening.

1.3. Het bedrijf is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde voorschriften en eisen danwel andere op de dienstverlening betrekking hebbende dwingende voorschriften en eisen.

1.4. De cliënt verplicht zich het bedrijf op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer het bij voortduring verstrekken van voldoende en juiste informatie zoals, maar niet beperkt tot NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.

1.5. Een overeenkomst tussen de cliënt en het bedrijf kan worden gesloten door middels van een daartoe door het bedrijf op haar website beschikbaar gestelde standaard overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst kan uitsluitend worden aangegaan voor leveringen en/of diensten zoals door het bedrijf op haar website zijn bekend gemaakt.

1.6. Overeenkomsten anders dan genoemd onder lid 1.5 worden aangegaan tussen de cliënt en het bedrijf onder alsdan te bepalen voorwaarden, onverminderd de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.7.Indien en voor zover van deze Algemene Voorwaarden danwel de tussen het bedrijf en de cliënt gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

1.8. Het bedrijf is gerechtigd de uitvoering van de tussen het bedrijf en de cliënt gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij derden, zonder daarbij overigens afstand te doen van haar verplichtingen en verantwoordelijkheden.

1.9. Het bedrijf is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een overeenkomst met de cliënt over te dragen aan een derde in verband met overgang van de onderneming. Cliënt verleent bij voorbaar toestemming voor een zodanige overdracht van verplichtingen van het bedrijf.

2. Tarieven

2.1. Voor de door het bedrijf te leveren producten alsmede te verrichten diensten zijn de tarieven van toepassing zoals deze door het bedrijf zijn gepubliceerd danwel zoals deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen het bedrijf en de client zijn overeengekomen.

2.2. Indien tijdens de duur van de door het bedrijf met de client gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, algemene kostprijsverhoging door externe kosten, is het bedrijf gerechtigd het met de client overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop het bedrijf en de cliënt de overeenkomst hebben gesloten.

3. Betaling

3.1. Alle diensten en/of producten van het bedrijf is cliënt te allen tijde bij vooruitbetaling verschuldigd. Het bedrijf zal steeds voor/bij (het begin van een termijn voor het) leveren van een dienst en/of product factureren. Als het bedrijf niet op het begin van de (termijn van de) levering van een dienst/ het product betaling heeft ontvangen, is cliënt van rechtswege in verzuim.

3.2. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zal betaling voor dienstverlening plaatsvinden door middels van automatische incasso, waarvoor de cliënt aan het bedrijf bij het aangaan van de overeenkomst toestemming heeft verleend. Indien geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden danwel automatische incasso onmogelijk was danwel een betaling of incasso wordt gestorneerd, zal het bedrijf de overeengekomen dienstverlening opschorten tot op het moment van volledige betaling.

3.3. Indien cliënt wenst dat het bedrijf na ontvangst van betaling de overeengekomen dienstverlening hervat, is cliënt heraansluitingskosten bij vooruitbetaling verschuldigd. De dienstverlening zal dan zo spoedig mogelijk worden hervat. De cliënt is dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de eventuele deurwaarders- en gerechtskosten, verschuldigd, die steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. In dat geval zijn de werkelijke kosten verschuldigd.

3.4. De cliënt is niet gerechtigd enige korting of verrekening toe te passen op de door hem aan het bedrijf verschuldigde bedragen.

3.5. Na beëindiging van de overeenkomst dient cliënt ervoor zorg te dragen c.q. mogelijk te maken, dat er geen automatische meldingen aan de alarmcentrale van het bedrijf worden doorgegeven. Indien dit niet mogelijk is loopt de overeenkomst door tot op het moment van de daadwerkelijke afkoppeling. De kosten over de tussenliggende periode worden normaal doorberekend.

4. Beëindiging en verlenging

4.1. De overeenkomsten tussen het bedrijf en de cliënt worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2. Een overeenkomst kan door de cliënt worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij het bedrijf met inachtneming van tenminste één kalendermaand.

4.3. Een overeenkomst kan door het bedrijf per direct worden beëindigd indien de cliënt niet voldoet aan enige in de overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepaling.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade, die bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

5.2. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, dienstverlening en/of levering van goederen, indien dat het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten binnen het bedrijf, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daardoor in de uitvoering van werkzaamheden wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, atmosferische storingen, verkeersstoornissen, uitval telefonieverkeer, uitval stroomvoorzieningen, schaarste aan energiemiddelen, ernstige tekorten aan productiecomponenten en meer in het algemeen elke oorzaak die het bedrijf niet kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van het bedrijf zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

5.3. Ongeacht het gestelde in lid 5.2 is het bedrijf niet aansprakelijk voor het niet of gedeeltelijk functioneren van communicatienetwerken en (GPS)satellietvoorzieningen, danwel tekortkomingen van het bedrijf die voortvloeien uit omstandigheden die het gebruik van dergelijk netwerken en voorzieningen onmogelijk maken.

5.4. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor de verrichtingen van overheidsdiensten danwel het uitblijven van deze verrichtingen.

5.5. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade en tekortkomingen indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

5.6. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt niet binnen een week na het schadevoorval het bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en het bedrijf, doordat de cliënt niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en oorzaken daarvan in te stellen.

5.7. Het bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij de leiding van het bedrijf.

5.8. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van het bedrijf, zullen de werknemers van het bedrijf jegens de cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

5.9. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

5.10. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

5.11. De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag van honderdduizend Euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak, met een maximum van vijfhonderdduizend Euro per jaar en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf dekking verleent.

5.12. De cliënt vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden jegens het bedrijf of haar personeel, ter zake het verlies van of schade aan zaken ten aanzien waarvan het bedrijf diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit voor zover die aanspraken de in lid 5.11 genoemde maxima zouden overschrijden.

5.13. Indien het personeel van het bedrijf een strafbaar feit ontdekt danwel omtrent een strafbaar feit wordt geïnformeerd, wordt dat aan de cliënt (o.a. middels de geautomatiseerde systemen van het bedrijf) gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake dit strafbare feit, al dan niet vereist, wordt genomen door de cliënt. De aangifte zal uitsluitend door het bedrijf worden verricht voor zover en indien hierin dor de Wet of andere voorschriften is voorzien. De cliënt vrijwaart het bedrijf en haar personeel voor alle aanspraken van derden ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of het bedrijf of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

6. Informatie

6.1. Gegevens van de cliënt die het bedrijf vanwege de overeenkomst tussen het bedrijf en de cliënt onder zich heeft, zullen door het bedrijf in overeenstemming met de van overheidswege gestelde of nog te stellen daarvoor geldende voorschriften worden behandeld. Het vrijgeven van deze informatie zal door het bedrijf uitsluitend worden verricht indien zulks aan het bedrijf middels de overeenkomst door de cliënt is opgedragen danwel op grond van wettelijke of anderszins dwingende voorschriften.

6.2. Door het bedrijf zullen aan de cliënt codes worden verstrekt waarmee de cliënt toegang krijgt tot de overeengekomen diensten. Deze codes zijn strikt vertrouwelijk, mogen niet worden gepubliceerd en de cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik van de codes. Het bedrijf kan geen controle uitoefenen op het al dan niet rechtmatig gebruik van de codes.

7. Rechtskeuze

7.1. Op de overeenkomsten tussen de cliënt en het bedrijf is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Alle geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen het bedrijf en de cliënt, zullen uitsluitend aan de rechtbank te ‘s-Gravenhage worden voorgelegd tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.

Download de Algemene Voorwaarden versie 8.11.12

Privacy

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij het verwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij staan geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Bij bezoek aan deze website kunnen wij gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld als u een vragenformulier op de website hebt ingevuld.Wij gebruiken uw gegevens voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden.

Informatiebeveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten onze organisatie.

Gebruik van cookies

Om de website gebruiksvriendelijker te maken en de website op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Wij maken hierbij gebruik van zogenaamde “cookies”, een klein tekstbestand dat op de harde schrijf van uw computer wordt geplaatst. Bij terugkerende bezoeken aan onze website worden de cookies gebruikt voor het opvragen van eerder ingevoerde gegevens. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Gebruik van webtellers

Onze website kan webtellers bevatten waarmee wordt vastgesteld welke gebruikers de pagina’s hebben bezocht. Webtellers worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van onze website. Met webtellers wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals het nummer van een cookie, de tijd en de datum waarop een pagina is bezocht. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen we onze website verbeteren.

Wijzigingen van deze bepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. Wij raden u aan deze privacybepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijkheid van deze bepalingen

Deze bepaling zijn van toepassing op de websites van NL Secure B.V. waaronder begrepen websites die zien op handelsnamen van NL Secure B.V. zoals, maar niet beperkt tot ScootSecure, MobielSecure en WoningSecure.

Versie november 2012